ชมทีวีออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์หลัก
179,541,481
117,437,295
3,890,437
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 64 ( 12:00 น. )
1. บราซิล
2. โคลอมเบีย
3. อาร์เจนตินา
115,228
29,995
27,319
18,169,881
4,027,016
4,326,101
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 64 ( 12:00 น. )
179,886 คน
+2,419
127,453 คน
51,164 คน
1,269 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิ.ย. 64 ( 12:13 น. )

Timeline

Timeline

 • 24 มิถุนายน 2564


  ศบค. รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 4,108 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,578 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

 • 23 มิถุนายน 2564


  ศบค. รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3,174 ราย ติดเชื้อสะสม 228,539 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,941 ราย รักษาหายสะสม 189,777 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 51 ราย เสียชีวิตสะสม 1,744 ราย

 • 22 มิถุนายน 2564


  ศบค. รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 4,059 ราย ติดเชื้อสะสม 225,365 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,047 ราย รักษาหายสะสม 187,836 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย เสียชีวิตสะสม 1,693 ราย

 • 21 มิถุนายน 2564


  ศบค. รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3,175 ราย ติดเชื้อสะสม 221,306 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,030 ราย รักษาหายสะสม 185,789 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 1,658 ราย

Infographic

Infographic

ถาม-ตอบ COVID-19

ถาม-ตอบ COVID-19

ความรู้ทั่วไป
A :

Alternative State Quarantine จะเป็นโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว ในขณะที่ State Quarantine จะเป็นโรงแรมระดับ 2 – 3 ดาว แต่ทั้งสองรูปแบบนั้นก็จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการเฝ้าระวัง COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกัน

 

ข้อมูลโดย : ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

A :

สถานที่กักกันโรค มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

 1. Local Quarantine คือ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด สำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด
 2. State Quarantine คือ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ สำหรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
 3. Alternative State Quarantine คือ สถานที่กักตัวทางเลือก ปัจจุบันมี 4 โรงแรม สำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้เดินทางที่กลับมาจากต่างประเทศ ได้เฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามความต้องการที่เลือกไว้

ข้อมูลโดย : ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

A :

Hospitel มาจากคำว่า Hospital บวกกับ Hotel คือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลโดย : ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

A :

Safety & Health Administration (SHA) คือ แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบการ หรือ ข้อกำหนดเบื้องต้นที่สถานประกอบการพึงมี เพื่อป้องกัน COVID-19 ซึ่งมาจากมาตรการด้านสาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้าทางการท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดทำสัญลักษณ์ SHA เพื่อรับรองคุณภาพของสถานประกอบการนั้น ๆ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นเรื่องขอผ่านสมาคม เช่น สมาคมโรงแรม เมื่อได้รับสัญลักษณ์แล้ว ผู้ประกอบการจะถูกประเมินโดยผู้ใช้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน รวมถึงมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นระยะด้วย

 

ข้อมูลโดย : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

A :

อาจไม่ได้มีการตรวจสภาวะร่างกายของทั้งนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เดินทางมาที่โรงเรียน เช่น พนักงานส่งอาหาร ทำให้การเปิดเรียนเพียง 1 สัปดาห์ อาจมีผู้ป่วย COVID-19 ปะปนมา จนเกิดการฟักเชื้อและแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้ควรนำปัจจัยนี้และปัจจัยอื่น ๆ มาศึกษา เพื่อปรับใช้กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในการเปิดทำการของโรงเรียนในประเทศไทย

 

ข้อมูลโดย : ศ. พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ดูแลป้องกันและปฏิบัติตน
A :

New Normal หรือ ชีวิตวิถีใหม่ สิ่งที่สำคัญคือเป้าหมาย ซึ่งต้องประกอบด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มีกรอบแนวคิดที่ถูกต้อง และต้องมีระบบการจัดการ เพื่อปรับวิธีการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การให้ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home การเลื่อมเวลาการทำงาน รวมถึงต้องมีตัววัดผลงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ควรคงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดี การดูแลทางสังคม ทั้งหมดนี้จะเป็นการดูแลทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อผู้คนมีความสุข สุขภาพก็แข็งแรงตามไปด้วย

 

ข้อมูลโดย : นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการ ศบค.

A :

การเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ตั้งวัตถุประสงค์ในการเดินทางไป เช่น ซื้อของใช้ที่จำเป็น รับประทานอาหารที่ร้าน เป็นต้น โดยไม่ควรใช้เวลาเกิน 2 ชั่วโมง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เพื่อความปลอดภัย
 2. เข้ารับการตรวจที่จุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย
 3. เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันของห้างฯ นั้น ๆ หรือสแกน QR Code ของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
 4. เช็คเอาท์ออกจากระบบ เพื่อให้ระบบคำนวณจำนวนผู้เข้าใช้บริการจริงในห้างฯ ตามการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ทั้งนี้ขณะเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือยืนตามจุดที่กำหนด

 

ข้อมูลโดย : พญ. พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

A :

สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการฝึกฝนตัวเองและการออกกำลังกาย แบ่งออกเป็น

 1. การฝึกการหายใจ มีหลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสมกับโรคเกี่ยวกับปอด จะเป็นการหายใจโดยเน้นกะบังลม มีขั้นตอนดังนี้
  – อยู่ในท่านั่ง
  – นำมือข้างหนึ่งวางบนทรวงอก อีกข้างหนึ่งวางที่ใต้ลิ้นปี่
  – หายใจเข้าผ่านทางจมูกให้ท้องป่อง ให้รู้สึกว่ามือข้างที่วางอยู่ใต้ลิ้นปี่มีการขยับออก
  – หายใจออกช้า ๆ โดยการเป่าลมออกทางปาก
 2. การฝึกไอ ในช่วงที่มีเสมหะเยอะ
  – หายใจเข้าลึก ๆ ให้อากาศเข้าไปในปอด
  – กลั้นหายใจประมาณ 1 – 2 วินาที
  – ไอแรง ๆ โดยใช้แรงดันในช่องท้องเป็นแรงขับ
 3. การออกกำลังกายในลักษณะแอโรบิก เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและหลอดเลือดส่วนปลาย

ข้อมูลโดย : พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A :

แนะนำเป็นการสื่อสารเชิงบวก ในลักษณะของการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ลูกต้องการจะสื่อสาร หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองอธิบายตามตรงว่าตอนนี้ต้องการเวลาทำงานในช่วงเวลาหนึ่ง ในระหว่างนี้ต้องการให้ลูกทำสิ่งที่ผู้ปกครองมอบหมายไปให้เสร็จเรียบร้อย แล้วค่อยมาเล่นกัน แบบนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีสำหรับทุกฝ่าย

 

ข้อมูลโดย : คุณกีรติ อ้นมั่น นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

A :

แนะนำให้แบ่งเป็น 2 ส่วน

 1. กิจวัตรประจำวัน
  – ควรจำลองให้คล้ายกับรูปแบบชีวิตตามปกติที่เคยทำมา
 2. กิจกรรมเสริมอื่น ๆ
  – การเล่น การเคลื่อนไหว
  – การทบทวนบทเรียน
  – กิจกรรมร่วมกันภายในบ้าน เช่น ทำงานบ้านร่วมกันกับพ่อแม่

ข้อมูลโดย : คุณกีรติ อ้นมั่น นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มาตรการและการดำเนินการ
A :

กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน เช่น สสส. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund – UNICEF) ในการจัดทำคู่มือแนวทางมาตรการและคำแนะนำ ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา แบ่งเป็นส่วนมาตรการหลักและมาตรการเสริม เพื่อส่งให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้เน้นการปฏิบัติแบบเหลื่อมเวลาเรียนและเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

 

ข้อมูลโดย : นพ. สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

A :

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้มีนโยบายให้ครูและอาจารย์ เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนทางไกล (On Air) ผ่าน DLTV รวมถึงหน่วยงานอาชีวศึกษาต่าง ๆ ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสามารถแจ้งปัญหาผ่านทั้งโรงเรียนและหน่วยงานอาชีวศึกษาในพื้นที่ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

 

ข้อมูลโดย : คุณประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

A :

ในกรณีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอัตราสูง และไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ กระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการ ดังนี้

 1. หมุนเวียนวันเรียนในแต่ละชั้นเรียน
 2. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในห้องเรียน ลดจำนวนนักเรียนในหนึ่งห้องเรียนให้น้อยลง
 3. ให้นักเรียนเรียนทางไกล (On Air) ผ่าน DLTV และเรียนออนไลน์ (Online) ในวันที่ไม่มีเรียนที่โรงเรียน

ข้อมูลโดย : คุณประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

A :

ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ในเรื่องความพร้อมของแต่ละบุคคลที่มีไม่เท่ากัน กระกรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

 1. การเรียนในห้องเรียน (On Site)
 2. การเรียนทางไกล (On Air)
 3. การเรียนออนไลน์ (Online)

ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองอาจไม่มีความพร้อม ซึ่งกระกรวงศึกษาธิการจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมตามแต่ละสถานที่และบุคคลต่อไป รวมถึงอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจ้างครูช่วยสอนสำหรับชั้นอนุบาล จำนวน 16,000 ตำแหน่ง นักเรียนและผู้ปกครองไม่จำเป็นจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมในตอนนี้

สำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยของสถานการณ์ในจังหวัดนั้น ๆ โดยมีโรงเรียนที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้แน่นอน 80 % สำหรับ 20 % ที่เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอัตราสูง เช่น กทม. นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจต้องมีทั้งการเรียนทางไกล (On Air) ผ่าน DLTV และเรียนออนไลน์ (Online) เพื่อลดความแออัดของนักเรียนที่ยังจำเป็นต้องเรียนในห้องเรียน เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนแบบอื่น ๆ

ข้อมูลโดย : คุณประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

A :

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้พิจารณาจากมาตรการการควบคุมโรค ซึ่งต้องเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความระมัดระวัง โดยแบ่งระยะการเปิดการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ระยะ คือ

 1. ระยะเตรียมพร้อม หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เน้นเรื่องการฟื้นฟูและสร้างแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการ เรียกว่า Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรการด้านสาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้าทางการท่องเที่ยว
 2. ระยะเปิดเมืองหรือประเทศ แบบจำกัดพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาด พื้นที่ที่ไม่มีผู้ป่วยในช่วง 28 วัน
 3. ระยะยาว โดยเปิดให้มีการท่องเที่ยวภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

ข้อมูลโดย : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Quick View

Quick View

Home Page

ชัวร์หรือมั่ว กระเทียม – รากผักชี – พริกไทย ป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

Home Page

เป็นภูมิแพ้ หืดหอบ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

Home Page

อาหารอะไร ? ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน

Home Page

ปอดอักเสบจากโควิด-19 มีอาการอย่างไร ?

Home Page

ปอดอักเสบแบบไหน ? ไม่ใช่โควิด-19

Home Page

ทำไมโรคอ้วนถึงเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ง่าย ?

Home Page

นิวซีแลนด์ปลอดโควิด คืนชีวิตให้ประชาชน

Home Page

อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 รอบโลก

Home Page

New Normal วงกลมเว้นระยะห่าง

Home Page

นักรบชุดขาวแถวหน้าสู้โควิด-19

Home Page

กักตัวอยู่บ้าน ทำอะไรกันบ้าง ไม่ให้เบื่อ?

Home Page

กระต่ายอีสเตอร์ เซอร์ไพรส์เด็ก ๆ

Fake News

Fake News

C-Site Reporter

C-Site Reporter

แผนที่รวมหมุด #จุดแบ่งปันหน้ากากอนามัย และกิจกรรมประชาชนร่วมสู้ภัย COVID-19

Partners

Partners

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this