Q : ในการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากที่มีตามอาคารหรือสถานที่ต่างๆ มีความแม่นยำหรือข้อจำกัดในการใช้อย่างไรบ้าง?

A :

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมี 2 ประเภท คือ

  1. เครื่องวัดที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เช่น ปรอทวัดไข้
  2. เครื่องวัดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (ปืนวัดไข้)

ซึ่งเครื่องวัดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายนั้นจะมีความแม่นยำที่ลดน้อยลง แต่จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโรคแบบนี้มากกว่า ทั้งนี้ยังมีข้อบ่งใช้ของเครื่อง เช่น การวัดไข้ควรอยู่ในระยะ 15 – 30 เซนติเมตร การวัดไข้ในสภาวะที่เหมาะสม โดยควรให้ร่างกายปรับสภาพให้สมดุลย์ก่อนเข้ารับการวัดไข้

 

ข้อมูลโดย : ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผอ.กองเคมีและผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ