Q : การรวมตัวในสถานีขนส่ง ซึ่งมีความแออัด จะมีความเสี่ยงในการติด COVID-19 หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

A :

จากการที่มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่กับบ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อ แต่กลับมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและรวมตัวกันที่สถานีขนส่งเป็นจำนวนมาก ทั้งยังต้องใช้เวลาในการเดินทางร่วมกันบนรถเป็นเวลานาน อาจทำให้ COVID-19 ระบาดไปสู่ผู้สูงอายุในภูมิลำเนานั้นๆ แนะนำว่าควรกักตัวในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลโดย : ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์