Q : COVID-19 สามารถอยู่ในน้ำทะเลได้หรือไม่?

A :

เชื้อสามารถอยู่ในน้ำทะเลได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการอุณหภูมิ รวมทั้งการได้รับความร้อนจากแสงแดดหรือความเค็มในน้ำทะเล ควรหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำทะเลในช่วงเวลานี้

 

ข้อมูลโดย : ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผอ.กองเคมีและผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ