Q : ข้อควรปฏิบัติระหว่างการกักตัว 14 วัน

A :

ตรวจสอบกิจกรรม พื้นที่หรืออุปกรณ์ที่อาจต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นในบ้าน เช่น ห้องน้ำ การรับประทานอาหาร เพื่อรักษาความสะอาดป้องกันการติดเชื้อโรค สังเกตตนเอง ออกกำลังกายและไม่ควรเครียดจนเกินไป

 

ข้อมูลโดย : รศ. ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล