Q : หากมีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินที่ต้องออกจากบ้านระหว่างการเคอร์ฟิว จะมีข้อยกเว้นโทษหรือไม่?

A :

ควรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด แต่หากเกิดเหตุจำเป็นจริงๆ ก็สามารถชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้

 

ข้อมูลโดย : รศ. ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการทางกฎหมาย