Q : จะมีการนำยีน (Gene) ของผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว มาสกัดและวิจัย เพื่อทำวัคซีนรักษาผู้ป่วย COVID-19 เรื่องนี้จริงหรือไม่ ? อย่างไร ?

A :

จริง ๆ แล้ววัคซีนไม่ได้ใช้ในการรักษา แต่เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เป็นความจริงที่มีการสกัดน้ำเหลืองและพลาสมา (Plasma) จากผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว (รายแรก) นำไปให้กับผู้ป่วย COVID-19 รายอื่น ๆ ซึ่งให้ในปริมาณที่น้อยมากและให้กับผู้ป่วย 2 ราย (ตามกรณีปกติจะสกัดสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยที่รักษาหายจำนวนหลายสิบคน เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยที่รักษาอยู่เพียง 1 ราย) ทั้งนี้ได้ผลลัพธ์บางส่วน แต่มีโอกาสน้อยมากในการที่จะให้เป็นแนวทางการรักษา

 

ข้อมูลโดย : รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์