Q : หากฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 20 สายพันธุ์ จะเสี่ยงติด COVID-19 ได้มากน้อยแค่ไหน ? เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนนี้เลย

A :

วัคซีนปอดอักเสบมี 2 แบบ คือ แบบ 13 สายพันธุ์ และแบบ 23 สายพันธุ์ เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อแบคทีเรีย หรือ นิวโมค็อคคัล (pneumococcus) แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับเชื้อ COVID-19 จึงไม่สามารถป้องกันได้

 

ข้อมูลโดย : รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์