Q : Physical Distancing กับ Social Distancing เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

A :

Social Distancing คือ การงดการพบปะกัน ตัดสังคมจากกันและกัน แต่เมื่อใช้วิธีนี้ไปในระยะหนึ่ง พบว่ายังไม่สามารถแก้ไขการระบาดของโรคได้ จึงเริ่มมีการให้คนยืนอยู่ห่าง ๆ กัน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในทางปฏิบัติว่าคนต้องอยู่ห่างกัน หรือสังคมต้องอยู่ห่างกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คนกระทำ แต่เป็นการบังคับให้อยู่ห่างกันทางสังคม โดยออกเป็นกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งให้เรียกว่า Social Distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม) และสำหรับภาคปฏิบัติที่รัฐจะทำให้คนอยู่ห่างกัน ให้เรียกว่า Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ)

 

ข้อมูลโดย : นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย