Q : มีวิธีการป้องกัน COVID-19 อย่างไร ? หากต้องใช้ลิฟต์ร่วมกับผู้อื่น

A :

ควรลดการสัมผัสและเลี่ยงจุดเสี่ยงในลิฟต์ รวมถึงเว้นระยะห่างกับผู้อื่นที่ต้องใช้ลิฟต์ร่วมกัน เช่น

  • ไม่สัมผัสปุ่มในลิฟต์ด้วยนิ้วมือโดยตรง อาจใช้ปากกาหรือวัสดุที่จัดเตรียมไว้ให้แทน
  • ยืนหันหน้าเข้าผนังลิฟต์และเว้นระยะห่างกับผู้อื่นในลิฟต์

ทั้งนี้ควรล้างมือบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการใช้ลิฟต์ ไม่นำนิ้วมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก หากยังไม่ได้ล้างมือ

 

ข้อมูลโดย : นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย