Q : มีวิธีการใดบ้าง ? ที่จะรับมือกับความเครียดในการติดตามข่าวสาร COVID-19 บนสังคมออนไลน์

A :

ควรจำกัดเวลาในการติดตามข่าวสารและลดการใช้งานบนสังคมออนไลน์ เช่น ลดการใช้งานให้เหลือเพียง 3 ครั้งต่อวัน แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา เช้า กลางวัน เย็น รวมถึงการลดการติดตามแหล่งข่าว ให้เหลือเพียงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้

 

ข้อมูลโดย : ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย