Q : จำนวนของโรงพยาบาลที่ใช้สังเกตอาการ COVID-19 ใน กทม. มีเพียงพอหรือไม่ ?

A :

ในขณะนี้ยังมีเพียงพอ เนื่องจากทาง กทม. สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,500 เตียง ในโรงพยาบาลของสังกัด กทม. จาก 10 โรงพยาบาล และ 1 มหาวิทยาลัย หากในอนาคตมีการเพิ่มสูงขึ้นของผู้ป่วยจนไม่สามารถรองรับได้ จะมีการใช้ Hospitel เปลี่ยนบทบาทของโรงแรมมาเป็นโรงพยาบาล เพื่อช่วยรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ซึ่งรองรับได้ประมาณ 600 คน

 

ข้อมูลโดย : ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร