Q : มาตรการช่วยเหลือของการประปาส่วนภูมิภาคมีอะไรบ้าง ? ครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้าง ?

A :

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของการประปาส่วนภูมิภาค (ยกเว้นพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการประปานครหลวง) มี 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ ดังนี้

  1. ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
  2. ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส / ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำและผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา ในพื้นที่ใช้น้ำประปา
  3. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

ข้อมูลจาก : https://www.pwa.co.th/news/view/81451