Q : ถ้าขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาแล้วจะมีผลต่อการให้บริการหรือไม่ ?

A :

ไม่มีผลต่อการบริการ เนื่องจากการให้บริการและเงินประกันเป็นคนละส่วนกัน โดยเงินประกันเป็นเงินที่วางไว้ เดิมจะหักเงินประกันเมื่อผู้ใช้น้ำยกเลิกสัญญาเท่านั้น จะไม่มีการน้ำเงินประกันมาหักค่าน้ำที่ค้างชำระแต่อย่างใด ดังนั้นในกรณีการขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา จะไม่ส่งผลต่อการรับบริการ

 

ข้อมูลจาก : รายการสถานีประชาชน วันที่ 9 เมษายน 2563 https://youtu.be/IgnnYjuBlpE?list=PLRS4T4F2sF1qfJn537PTpoRPkf1fhJXOM