Q : ทำไม ? มีการปรับเกณฑ์การตรวจวัดไข้ จาก 37.5 °C เป็น 37.3 °C

A :

หากไม่ใช่การตรวจวัดไข้ที่สนามบิน ยังคงใช้เกณฑ์เดิม คือ 37.5 °C แต่สาเหตุที่มีการปรับการวัดไข้ที่สนามบินของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็น 37.3 °C นั้น เพื่อเพิ่มระดับการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 ให้มากขึ้น

 

ข้อมูลโดย : ศ.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย