Q : ควรซื้อผลไม้ปอกสำเร็จจากรถเร่ในช่วง COVID-19 หรือไม่ ? มีความเสี่ยงแค่ไหน ?

A :

ผลไม้จากรถเร่ที่ทำการปอกแล้วนำมาขาย อาจมีความเสี่ยงจากผู้ขายที่ไม่รักษาสุขอนามัยและปอกผลไม้แบบไม่ถูกสุขลักษณะ แนะนำให้เลือกซื้อผลไม้ แล้วนำมาปอกเองจะดีที่สุด

 

ข้อมูลโดย : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล