Q : คุณภาพของเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งตามบ้าน เพียงพอหรือไม่ต่อการป้องกัน COVID-19

A :

คุณภาพโดยทั่วไปของเครื่องกรองน้ำที่ติดตั้งตามบ้าน มีความเพียงพอต่อการป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งตามปกติระบบน้ำประปาของไทยก็มีการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคตามสัดส่วนที่พอเหมาะอยู่แล้ว การใช้เครื่องกรองน้ำจึงเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจมากขึ้น

 

ข้อมูลโดย : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย