Q : การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่ ?

A :

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้มีผลในการป้องกัน COVID-19 แต่การที่กรมควบคุมโรคแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เร็วขึ้นกว่าช่วงเวลาปกตินั้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ลดจำนวนกลุ่มเสี่ยง ให้ไม่เกิดอาการไข้หวัดใหญ่ ซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงติด COVID-19 ร่วมไปด้วย

 

ข้อมูลโดย : นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค