Q : เอกสารใดบ้าง ? ที่เกษตรกรต้องใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ?

A :

ทั้ง 7 หน่วยงานที่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานอ้อยและน้ำตาล โรงงานยาสูบ จะมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกัน

 

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้

  1. แบบฟอร์ม ทบก.01 แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกรฯ
  2. บัตรประชาชน
  3. ทะเบียนบ้าน
  4. เอกสารยืนยันพื้นที่ทำการเกษตร มีผู้นำหมู่บ้านรับรองเอกสาร

 

ซึ่งไม่จำเป็นต้องมายื่นเอกสารทั้งหมดที่เกษตรอำเภอ สามารถยื่นที่ผู้นำหมู่บ้านหรือเกษตรอาสาของหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเข้ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่สองและพิจารณามาตรการเยียวยาต่อไป

 

ข้อมูลโดย : คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์