Q : มีวิธีการอย่างไร ? เพื่อฟื้นฟูปอดที่เคยติดเชื้อ COVID-19

A :

สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการฝึกฝนตัวเองและการออกกำลังกาย แบ่งออกเป็น

 1. การฝึกการหายใจ มีหลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสมกับโรคเกี่ยวกับปอด จะเป็นการหายใจโดยเน้นกะบังลม มีขั้นตอนดังนี้
  – อยู่ในท่านั่ง
  – นำมือข้างหนึ่งวางบนทรวงอก อีกข้างหนึ่งวางที่ใต้ลิ้นปี่
  – หายใจเข้าผ่านทางจมูกให้ท้องป่อง ให้รู้สึกว่ามือข้างที่วางอยู่ใต้ลิ้นปี่มีการขยับออก
  – หายใจออกช้า ๆ โดยการเป่าลมออกทางปาก
 2. การฝึกไอ ในช่วงที่มีเสมหะเยอะ
  – หายใจเข้าลึก ๆ ให้อากาศเข้าไปในปอด
  – กลั้นหายใจประมาณ 1 – 2 วินาที
  – ไอแรง ๆ โดยใช้แรงดันในช่องท้องเป็นแรงขับ
 3. การออกกำลังกายในลักษณะแอโรบิก เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและหลอดเลือดส่วนปลาย

ข้อมูลโดย : พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย