Q : กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการอย่างไร ? สำหรับการทดลองเรียนทางไกล (18 พ.ค. 63)

A :

ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ในเรื่องความพร้อมของแต่ละบุคคลที่มีไม่เท่ากัน กระกรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

  1. การเรียนในห้องเรียน (On Site)
  2. การเรียนทางไกล (On Air)
  3. การเรียนออนไลน์ (Online)

ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ นักเรียนและผู้ปกครองอาจไม่มีความพร้อม ซึ่งกระกรวงศึกษาธิการจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมตามแต่ละสถานที่และบุคคลต่อไป รวมถึงอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจ้างครูช่วยสอนสำหรับชั้นอนุบาล จำนวน 16,000 ตำแหน่ง นักเรียนและผู้ปกครองไม่จำเป็นจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมในตอนนี้

สำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยของสถานการณ์ในจังหวัดนั้น ๆ โดยมีโรงเรียนที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้แน่นอน 80 % สำหรับ 20 % ที่เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอัตราสูง เช่น กทม. นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจต้องมีทั้งการเรียนทางไกล (On Air) ผ่าน DLTV และเรียนออนไลน์ (Online) เพื่อลดความแออัดของนักเรียนที่ยังจำเป็นต้องเรียนในห้องเรียน เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนแบบอื่น ๆ

ข้อมูลโดย : คุณประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ