บรรยากาศของพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งพระสงฆ์เองต้องปรับตัวด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยและไม่ถือว่าผิดวินัยสงฆ์เนื่องจากไม่ใช่เครื่องประดับแต่เป็นการรักษาสุขอนามัยทั้งของตนเองและผู้อื่น