ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคัดกรองเบื้องต้นและลดความแอดอัดภายในโรงพยาบาล โดยผู้ที่จะเข้ารับการตรวจที่ศูนย์ฯ จะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ “เป็ดไทยสู้ภัย” หากผลประเมินพบว่ามีความเสี่ยงสูงหรือเข้าข่าย จะได้รับการแจ้งเพื่อนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นจึงจะเข้ารับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันที่ศูนย์ฯ และจะทราบผลตรวจภายใน 10 นาที หากเข้าข่ายติดเชื้อจะถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อตรวจยืนยันด้วยวิธีตรวจทางโพรงจมูก ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัย COVID-19 และเข้าสู่กระบวนการรักษา