สถานธนานุเคราะห์ หรือ สธค. ที่เปรียบเหมือนโรงรับจำนำของรัฐ ได้ออกมาตรการสู้ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยผู้จำนำรายใหม่จะได้ดอกเบี้ย 0.125% ต่อเดือน และจำนวนวงเงินต้นต้องไม่เกิน 15,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อตั๋ว 1 ใบต่อ 1 รอบการจำนำ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63