พื้นที่ศูนย์อาหารย่านสาทร ถือเป็นแหล่งรวมพนักงานออฟฟิศในช่วงเวลาพักกลางวัน ซึ่งหลายที่ได้เริ่มปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ด้วยการจัดโต๊ะเว้นระยะ ติดตั้งแผ่นใสกั้น และจัดที่ให้นั่งคนเดียว ด้านผู้ที่มาใช้บริการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติเป็นอย่างดี