ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันในครั้งนี้ ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับพื้นที่เคาน์เตอร์เช็กอิน แถว U และแถว W ของโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร รวมทั้งหมด 42 เคาน์เตอร์ เพื่อใช้เป็นจุดบริการสำหรับผู้เข้ารับวัคซีน เช่น จุดลงทะเบียน จุดวัดความดันและอุณหภูมิ จุดลงทะเบียนเข้าระบบ ซักถามประวัติความเสี่ยง บันทึกข้อมูลการให้บริการ ลงข้อมูลเข้าระบบติดตามวัคซีน จุดรับบัตรนัด เป็นต้น ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะฉีดวัคซีนจนครบทุกคน ภายในวันที่ 30 พ.ค. 64