กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงชุมชนพื้นที่สีแดงในเขตดุสิต กทม. เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทีมประเทศไทยจะตามไปช่วย