โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดบริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์กลุ่มสูงอายุและกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม ภายหลังโควิด-19 ระลอกใหม่ที่แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจทำให้พระสงฆ์มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ เนื่องจากพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับประชาชน และต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ มีการถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 โดส สามารถรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 500 รูป และเป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้มีสิทธิ์ทำการจองเข้ามาฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น โดยวันนี้มีการจองสิทธิ์ไปแล้ว 333 รูป และคาดว่าจะครบตามจำนวน 500 รูป ในวันต่อไป