กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม กทม. แห่งที่ 6 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง (ระดับสีเขียว) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น ชาย 100 เตียง หญิง 100 เตียง ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อย