กระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือจัดสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั่วคราว เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงและบุคลากรที่เป็นด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งใน กทม. และภูมิภาค ครอบคลุมบุคลากรที่ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการให้บริการขนส่งสาธารณะ ต้องสัมผัสพบปะกับประชาชนจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม

สำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ฉีดวัคซีนทั้งหมด 4,000 คน และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในวันถัดไป หลังจากการประเมินระยะเวลาในการทำงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ ต้องลงทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วเท่านั้น