เยาวชนในชุมชนริมทางรถไฟ แขวงสี่แยกมหานาค กรุงเทพฯ เริ่มเรียนออนไลน์ในบ้านวันแรก (14 มิ.ย. 64) ภายหลังจาก ศบค. ห้ามโรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเด็ดขาด ทั้งนี้เยาวชนส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ตโฟนของผู้ปกครองในการเรียน บางครอบครัวก็ใช้วิธีเรียนแบบ On-hand โดยทางโรงเรียนจัดทำแบบฝึกหัดเป็นเอกสาร หรือใบงาน และให้ผู้ปกครองเป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ 5 รูปแบบด้วยกัน คือ On-site, On-air, On-demand, Online และ On-hand โดยจะคำนึงถึงการเรียนรู้ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนความพร้อม และบริบทของแต่ละสถานศึกษา ด้วยการประสานงานร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด (ศบค.จังหวัด)