บรรยากาศหลังสามทุ่มวันแรก (12 ก.ค. 64) ในการล็อกดาวน์ 6 จังหวัดเสี่ยง กทม. และปริมณฑล ที่ทางภาครัฐขอความร่วมมือประชาชน งดเดินทางข้ามจังหวัด และไม่ออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. โดยไม่จำเป็น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี