กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และสำนักงานเขตหนองแขม เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ พร้อมสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19 การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค ที่ชุมชนนาคสถาพร 1 เขตหนองแขม กทม.

สำหรับทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) องค์กร NGO ภาคประชาชน และจิตอาสา จะลงพื้นที่ชุมชน 69 แห่ง เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกักกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น โดยจะเป็นการลดการเดินทางของประชาชนมายังจุดตรวจหาเชื้อ ลดความแออัดและโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ รวมทั้งทีม CCRT จะได้สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกกักรักษาตัวตามแนวทางของ Home Isolation ด้วย โดยกำหนดลงพื้นที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.ค. 2564 จากนั้นจะมีการประเมินผลการทำงาน เพื่อวางแนวทางการทำงานในระยะต่อไป