บรรยากาศที่ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผู้ปกครองทยอยนำบุตรหลานอายุ 12 - 18 ปี เข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเด็กที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ส.ค. โดยใช้หลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง และเอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ที่มีการอนุมัติใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี ภายในประเทศไทยเป็นชนิดแรก โดยมีข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย พบว่า วัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่แสดงอาการ เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการป้องกันในผู้ใหญ่ โดยวัคซีนไฟเซอร์สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็ก ระดับใกล้เคียงกับผู้ใหญ่อายุ 16 - 25 ปี โดยมีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก