วันนี้ (3 ก.ย. 64) มูลนิธิอิสรชน เอ็มพาวเวอร์ ร่วมกับ swing เครือข่ายอาสา CoCare กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกต่อเนื่อง ถ้าติดเชื้อจ่ายยา ดูแลรักษาทันที และถ้าไม่ติดเชื้อรับวัคซีน ครบวงจร เพื่อ Clear และ Clean ประชาชนที่อาศัยริมคลองหลอด ให้ปลอดโควิด-19