วันนี้ (3 พ.ย. 64) ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ พร้อมเปิดเรียนโดยผ่านตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนดครบทั้ง 44 ข้อแล้ว เช่น ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการตั้งแผนเผชิญเหตุ

สำหรับการเรียนในวันนี้ จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแบบสลับระดับชั้น สำหรับวันนี้จะเริ่มต้นให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทั้งชั้นเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 4,141 คน แบ่งจุดเรียนออกเป็น 16 จุด ใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียนที่อากาศถ่ายเทสะดวก ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่น ยังจัดการเรียนแบบออนไลน์ตามปกติ และจะสลับหมุนเวียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน

อย่างไรก็ตาม ทุกสัปดาห์ก่อนเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในเว็บไซต์ไทยเซฟไทยอย่างน้อย 1-2 วัน หากผลออกมาว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครูจะนัดหมายให้นักเรียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ก่อนเข้าเรียน หรือประสานให้ผู้ปกครองตรวจหาเชื้อมาจากบ้าน

ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนของนักเรียน ตอนนี้นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วร้อยละ 94 คาดว่านักเรียนจะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ครบถ้วน ประมาณ 8 พ.ย.นี้

โดยโรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ รณรงค์ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด