วันนี้ (6 ม.ค. 65) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 9 ประชาธิปไตย ออกหน่วยค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มผู้ค้า และกลุ่มแรงงาน ทั้งคนไทย, แรงงานข้ามชาติ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ บริเวณโซนถนนข้าวสาร โดยเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรอง แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนสำหรับตรวจกลุ่มคนไทย 1 โซน และตรวจคนต่างสัญชาติ 1 โซน โดยจุดตรวจตั้งอยู่ติดกับสำนักงานธนาคารกรุงไทย ภายในถนนข้าวสาร เบื้องต้นมีเป้าหมายการตรวจวันนี้ที่ 300 คน จากทั้งหมด 44 ร้าน