457

คนที่ต้องทำงานในรถยนต์, รถประจำทางสาธารณะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะภายในรถมีสภาพปิด เปรียบเหมือนกล่องหนึ่งใบ การไอ หรือจาม ทำให้ฝุ่นฝอยละอองแพร่ได้รวดเร็ว จึงไม่ควรเอามือไปจับตามเยื่อบุต่าง ๆ และควรหมั่นล้างมือให้สะอาด

คนขับรถโดยสารเสี่ยง COVID-19