2248

ค่าใช้จ่ายจากการตรวจเชื้อ COVID-19 ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ

ตรวจ COVID-19 ต้องจ่ายเท่าไร