5517

รายชื่อโรคติดต่ออันตราย ทั้ง 14 โรค หลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

รายชื่อ 14 โรคติดต่ออันตราย