2339

กรมควบคุมโรค แนะบุคคล 3 กลุ่มที่เข้าข่ายต้องกักโรค COVID-19 เป็นเวลา 14 วัน แบ่งเป็น ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใส่ PPE ตามมาตรฐาน

3 กลุ่มบุคคลเข้าข่ายต้องกักโรค 14 วัน