943

สำนักการบินพลเรือนฯ ประกาศใครมาจากเขตโรคติดต่อ ไม่มีใบรับรองแพทย์ ขึ้นเครื่องบินไม่ได้

6 เขตโรคติดต่อ ไม่มีใบรับรองแพทย์ ขึ้นเครื่องบินไม่ได้