6061

รู้หรือไม่! ปกปิดข้อมูลเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยง COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 หรือปฏิเสธรับการรักษา ไม่ยอมกักกันตน จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม ม.31, ม.34, ม.50 และ ม.51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

รู้หรือไม่? ปกปิดข้อมูล COVID-19 ผิดกฎหมาย