1944
14 มาตรการเร่งด่วน ป้องกัน-แก้ไขปัญหา COVID-19