2837

5 กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตอยู่ที่ 2.0 - 3.5%

กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัส COVID-19