4169

แนะนำ! 15 แนวทางรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, หน่วยงานภาครัฐ, ชุมชน และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน และใช้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ