1729

เปิดรายชื่อ!! 40 ห้องตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 (จากเดิม 35 แห่ง) โดยห้องตรวจเหล่านี้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับใครที่ “เข้าข่ายเสี่ยง” ป่วย COVID-19 ตามเกณฑ์ควบคุมโรค สามารถเข้าตรวจได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมิน และทางโรงพยาบาลที่รับตรวจจะส่งตัวอย่างมาที่ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ (ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 63)

40 ห้องตรวจหาเชื้อ COVID-19