1107

มาตรการเยียวยาประชาชน ลดภาระค่าน้ำประปา เพื่อบรรเทาผลกระทบ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาด จากการประปานครหลวง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1125 ตลอด 24 ชม. (ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 63)

มาตรการบรรเทาค่าน้ำ ลดผลกระทบ COVID-19