1892

เช็กเลย!! 8 มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 สำหรับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระนอกประกันสังคม จากมติเห็นชอบเรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 63)

8  มาตรการเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว  อาชีพอิสระนอกประกันสังคม