1019

ระหว่างวันที่ 6 - 24 มีนาคม 2563 องค์การเภสัชกรรมได้จัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือ Surgical Mask ให้กับโรงพยาบาลสังกัด สธ.จำนวน 7,129,350 ชิ้น และโรงพยาบาลนอกสังกัด 334,000 ชิ้น ขณะที่โรงงานผู้ผลิตหน้ากากทางการแพทย์ ได้จัดส่งโดยตรงให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1,570,000 ชิ้น โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก 3,160,000 ชิ้น และ โรงพยาบาลสังกัด กทม. 1,445,000 ชิ้น รวมจัดสรรทั้งหมดจำนวน 13,638,350 ชิ้น

เปิดตัวเลข! หน้ากากอนามัยกระจายไปไหน